Termes i condicions d’ús

INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Benvingut al nostre lloc web www.fundaciópuig.com (el “Lloc web”).
El lloc web està gestionat per la fundació [nom fundació] (en endavant, la “Fundació”), amb domicili social a Plaça Europa, 46-48 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); titular de l’CIF núm [G61057022]; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom [1], foli [1], full número [1].
Adreça de correu electrònic: contacto@fundaciopuig.org

ACCÉS AL LLOC WEB

Aquests termes i condicions d’ús (els “Termes i condicions d’ús”) regeixen l’accés i ús del Lloc web. L’accés i ús del Lloc web, impliquen que Un Llegeix aquests Termes i condicions d’ús i els accepta sense reserves. Per accedir i utilitzar aquest Lloc web ha de ser major de 18 anys.
Sol·licitem que els usuaris llegeixin aquests Termes i condicions d’ús abans de qualsevol ús del Lloc web, ja que poden ser adaptats o modificats per la Fundació en qualsevol moment. Si l’usuari no els accepta, sol·licitem que l’usuari s’abstingui d’utilitzar el Lloc web i el seu contingut.
Per obtenir ajuda o informació addicional, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció el client escrivint a contacto@fundaciopuig.org
Aquests Termes i condicions d’ús formen part integral de la nostra Política de privadesa i de la nostra Política de cookies.

Ús del Lloc web
L’ús de tot o part del Lloc web, incloent-hi la presentació de les pàgines web i qualsevol comunicació amb la Fundació, la possibilitat de descarregar informació del producte i la compra d’aquests productes a través del Lloc web s’han de fer únicament com a part d’un ús personal. Es prohibeix qualsevol ús, còpia, transferència o representació del Lloc web per a qualsevol altra finalitat que no sigui un ús personal.

En qualsevol moment, la Fundació pot modificar o simplement actualitzar la totalitat o part d’aquests Termes i condicions d’ús. Qualsevol modificació o actualització d’aquests Termes i condicions d’ús es notificarà a la pàgina d’inici del Lloc web després de la seva adopció i s’aplicarà tan aviat com estiguin disponibles en aquesta secció del Lloc web. La Fundació farà tot el possible per garantir que tota la informació proporcionada en el Lloc web sigui precisa i estigui actualitzada. No obstant això, la Fundació no pot garantir l’absència d’errors en el seu contingut ni que aquest últim s’actualitzi sistemàticament.

A més, la Fundació no podrà ser considerada responsable:
• de qualsevol interrupció del Lloc web (en particular, pel que fa a manteniment, seguretat o restriccions tècniques);
• de qualsevol incidència d’errors;
• de qualsevol inexactitud o omissió de la informació disponible en el Lloc web;
• de qualsevol dany resultant de la intrusió fraudulenta d’un tercer que porti a qualsevol canvi en la informació disponible en el Lloc web;
• i, en general, de qualsevol dany directe o indirecte, sigui quina sigui la causa, naturalesa o conseqüències, lucre cessant, pèrdua de clients, dades o qualsevol altra pèrdua d’actius intangibles que puguin produir-se a causa de la falta d’accés de qualsevol persona a el Lloc web, o la impossibilitat d’accedir-hi, o que sorgeixi de donar crèdit a qualsevol informació originada directament o indirectament d’ell.

Els usuaris són totalment responsables d’accedir a l’Lloc web, així com de qualsevol ús que es pugui fer de la informació continguda en el Lloc web. La Fundació nega qualsevol responsabilitat per tots i qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se directa o indirectament de l’accés a o ús de la informació continguda en el Lloc web.
A més, els usuaris seran responsables de tots i qualssevol danys i perjudicis que pugui patir la Fundació causa de la seva incompliment de les obligacions contretes en virtut dels presents Termes i condicions d’ús o la legislació aplicable a l’ús del Lloc web.

POLÍTICA DE PRIVADESA I GESTIÓ DE DADES PERSONALS

Li instem a llegir detingudament la nostra Política de privadesa, que també s’aplica als usuaris que accedeixen al nostre lloc web i a utilitzar els seus serveis. La nostra Política de privadesa li ajuda a entendre com recopilem i utilitzem les seves dades personals i per a què fins (consulteu la nostra Política de privadesa).

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre dissenys, bases de dades, programes informàtics subjacents (inclòs el codi font) i els diversos elements que componen el Lloc web (inclosos, entre d’altres, text, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions de so o combinacions de colors) ( “Contingut”), així com la seva estructura, selecció i ordre, pertanyen a la Fundació o, quan procedeixi, les seves llicències. Quant als símbols distintius inclosos en el Lloc web (marques comercials i noms comercials), també pertanyen a la Fundació o els seus llicenciants.

L’ús del Lloc web per part de l’usuari no implica cap transferència de drets de propietat intel·lectual sobre el lloc web o el contingut.

L’usuari únicament està autoritzat a veure i obtenir una còpia privada temporal el contingut per al seu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) i no a assignar-lo a tercers. Amb excepció de l’anterior, en virtut d’aquests Termes i condicions, l’usuari té expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, disposició pública, extracció, reutilització, reenviament o ús de qualsevol naturalesa i per qualsevol mitjà o procediment de qualsevol contingut o marques registrada de la Fundació, excepte si està legalment permès o si ha estat autoritzat expressament per escrit per la Fundació o les seves llicències.

A tall d’exemple, amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari no està autoritzat a:

• Utilitzar la informació continguda en el Lloc web per tal de desenvolupar activitats comercials o de naturalesa professional (vendes directes o qualsevol altre fi comercial, així com promocionar aquesta informació de qualsevol manera).
• Eliminar, eludir o manipular els drets d’autor i altres dades d’identificació dels drets de la Fundació, així com qualsevol altre mecanisme de protecció.
• Desmuntar, separar o invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del Lloc web.
• Modificar el programari o utilitzar versions de programari modificades, i en particular, sense que aquesta llista sigui limitant, a fi d’obtenir accés no autoritzat a el servei i accedir al Lloc web a través de qualsevol altre mitjà que no sigui la interfície posada al seu disposició per la Fundació per a aquest fi.
• Copiar, modificar o crear treballs derivats, realitzar enginyeria inversa o desmuntar, o intentar localitzar el codi font (excloent els casos previstos per la llei), vendre, cedir, sub llicenciar o transferir de qualsevol forma qualsevol dret relacionat amb el programari.

L’ús no autoritzat de el contingut del Lloc web i els danys causats als drets de propietat intel·lectual de la Fundació poden resultar en què la Fundació prengui les mesures necessàries a què tinguin dret per llei i en les responsabilitats resultants.

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

En cas que l’usuari participi en qualsevol concurs organitzat per la Fundació a Internet (Lloc web, microsite, Facebook, Instagram, etc.), en què l’usuari (com a participant) hagi de pujar Imatges (fotos, vídeos, dibuixos, etc .), s’aplicaran les següents condicions del seu ús. Al participar en els concursos a Internet i pujar imatges, l’usuari declara que reconeix i accepta el que figura a continuació.
L’usuari es compromet a no pujar imatges que no siguin originals o que no hagin estat preses per ell, o que infringeixin la legislació o drets de tercers (especialment, drets d’autor i marques comercials, així com drets de privadesa, d’honor i de imatge). A aquests efectes, tot participant / usuari declara que és titular de tots els drets de les imatges i, si escau, que ha obtingut el corresponent consentiment exprés de les persones que hi apareixen per la seva difusió de manera gratuïta en qualsevol mitjà de comunicació o territori i durant un termini indefinit.
La Fundació no serà responsable, en cap cas, de l’incompliment de les obligacions anteriorment esmentades ni dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment. Tot participant / usuari reconeix que la Fundació té plens drets per cedir l’ús de les imatges de qualsevol manera (inclosos, entre d’altres, de publicitat, màrqueting, promocions, comercialització o explotació del concurs corresponent, de manera total o parcial).
Els participants / usuaris autoritzen expressament a la Fundació a reproduir, comunicar o distribuir, adaptar i transformar les Imatges, de forma gratuïta, en els llocs web i a les xarxes socials oficials de la Fundació, incloses, entre altres, el compte oficial d’Instagram i Facebook de la Fundació i qualssevol altres comptes de xarxes socials de les filials o subsidiàries de la Fundació, llocs web de minoristes autoritzats o xarxes socials de qualsevol persona amb influència autoritzada per la Fundació, en qualsevol mitjà de comunicació i arreu de món , durant el període de temps màxim permès per la llei.

L’usuari / participant és conscient que les imatges de les xarxes socials impliquen l’aplicació de les condicions d’ús generals d’aquestes xarxes socials, en particular, el dret dels sub llicenciataris atribuïts a les xarxes socials i als usuaris de les xarxes socials. La Fundació no serà responsable en cap cas de la reproducció, tractament, explotació i conservació de les Imatges o d’una part de les Imatges per xarxes socials o per part dels usuaris de les xarxes socials d’acord amb les condicions d’ús generals de les xarxes socials. La Fundació no pot ser considerada responsable de la reproducció, el tractament, l’explotació i la conservació de les Imatges per part dels usuaris de les xarxes socials en les condicions generals d’ús de les xarxes socials al llarg de la vigència del concurs corresponent i després de la seva extinció. En nom de la claredat, els participants / usuaris reconeixen i accepten que la Fundació no es responsabilitza, en cap cas, de l’eliminació / retirada de les Imatges pujades a les xarxes socials durant la vigència del concurs corresponent.
Així mateix, sense perjudici dels termes i condicions de la xarxa social corresponent (p. Ex., Instagram, Facebook etc.), tot usuari / participant autoritza als altres participants o qualsevol tercer relacionat amb el concurs corresponent a accedir a les imatges ja visualitzar-les de forma gratuïta.

En qualsevol cas, la Fundació té dret a retirar qualsevol Imatge, sense estar obligada a cursar notificació prèvia al participant / usuari, quan consideri que la Imatge infringeix qualsevol legislació o drets de tercers, o que no s’ajusta a la naturalesa del concurs o a la imatge i la reputació de la Fundació. La Fundació tindrà dret a denegar i rebutjar de manera unilateral qualsevol imatge que consideri que és racista, sexista, violenta o inadequada en línies generals.

La Fundació no respondrà de l’ús fraudulent o impropi de la Imatge o de les modificacions o les alteracions de la mateixa realitzades per qualsevol tercer.

ENLLAÇOS

Vincles al Lloc web

Els tercers que pretenen incloure en un Lloc web ( “Lloc de vinculació”) un enllaç que redirigeixi al Lloc web han d’obtenir el consentiment previ per escrit de la Fundació.

Sota cap circumstància podrà interpretar l’autorització atorgada per la Fundació com a suport, promoció, garantia, supervisió o recomanació del contingut o serveis del Lloc de vinculació o com a responsable del seu contingut.

El Lloc de vinculació ha de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap circumstància, allotjar cap contingut, de la seva pròpia propietat o pertanyent a tercers, que: (i) sigui il·lícit, nociu o contrari a la moral i les bones maneres ( el que inclou, entre altres, material pornogràfic, violent, racista o calumniós), o (ii) sigui inadequat o irrellevant.

En cas d’incompliment de qualsevol dels termes esmentats anteriorment, la Fundació haurà de, amb efecte immediat, revocar l’autorització concedida al Lloc vinculant, que ha d’eliminar l’enllaç sense demora.

Vincles a altres llocs web

El lloc web pot contenir enllaços d’hipertext ( “Llocs enllaçats”) a altres llocs web que no estiguin relacionats amb el Lloc web de cap manera. La Fundació no té control sobre aquests tipus de llocs web i el seu contingut, ni implementa activitats de “supervisió” pel que fa a elles. La Fundació no pot ser responsable de el contingut d’aquests llocs web, ni de les normes adoptades per aquestes últimes pel que fa a la seva privadesa i la gestió de les seves dades personals mentre navega.
Per tant, li aconsellem que sigui extremadament cautelós quan es connecti a aquests llocs web a través dels enllaços continguts [www.fundaciopuig.org] i llegiu amb atenció les seves condicions d’ús i normes de privadesa.
Li recordem que aquests Termes i condicions d’ús i la Política de privadesa de la Fundació no són aplicables a cap lloc web gestionat per editors que no siguin la Fundació.

En ocasions, el Lloc web pot proporcionar enllaços a altres llocs web per tal d’ajudar els seus propis usuaris / visitants en la seva recerca i navegació, així com facilitar les connexions d’hipertext per Internet cap a altres llocs web. L’activació dels enllaços no implica cap recomanació o consell d’accés i navegació de la Fundació pel que fa a aquests llocs web, ni cap garantia pel que fa al contingut, serveis o béns proporcionats per ells i venuts a usuaris d’Internet.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL QUE FA A AL CONTINGUT

La Fundació ha implementat totes les precaucions a fi d’evitar la publicació en el Lloc web de qualsevol contingut que descrigui o representi escenes o situacions de violència física o psicològica, o que probablement es considerin perjudicials sobre creences personals, drets humans i dignitat, en qualsevol forma o manera d’expressió, segons la sensibilitat dels usuaris de [www.fundaciopuig.org].
En qualsevol cas, la Fundació no garanteix que el contingut de la seva pàgina web sigui apropiat o lícit en cap altre país que no sigui Espanya.
Per tant, si el contingut es considera il·lícit o il·legal en certs països, l’instem a que s’abstingui d’accedir al nostre lloc web i, en cas que decideixi accedir-hi de totes maneres, l’informem que l’ús que vostè decideix fer dels serveis oferts pel lloc web serà sota la seva responsabilitat única i personal.

La Fundació no pot garantir als seus usuaris que el Lloc web funcionarà de forma contínua, sense interrupcions, errors o disfuncions a causa de la connexió a Internet.

El contingut d’aquest Lloc web pot incloure imprecisions o errors tipogràfics. La Fundació no podrà ser considerada responsable de cap inexactitud o error. Tot i que la Fundació fa tot el possible per mostrar els textos, imatges i preus correctes en la seva botiga electrònica, poden produir-se errors. La Fundació no pot ser responsable de cap dany causat per l’ús del Lloc web. El Lloc web i la informació i els articles inclosos en el mateix podran modificar-se en qualsevol moment, sense necessitat de notificació addicional ni d’avís previ.

LEGISLACIÓ APLICABLE; JURISDICCIÓ

Aquests Termes i condicions d’ús es sotmeten a la legislació espanyola, sense perjudici de l’aplicació de normes obligatòries de país de residència de l’usuari. Els tribunals de Barcelona seran competents pel que fa a qualsevol reclamació derivada d’una visita a l’Lloc web o vinculada amb ell.

Darrera actualització: juliol 2020

© Fundació Puig, 2020. Tots els drets reservats.