Política de Privadesa

Benvingut al nostre lloc web www.fundaciópuig.org (el “Lloc web”). Llegiu detingudament la nostra Política de privacitat.

Els nostres compromisos

Tothom té dret a protegir les seves dades personals. Respectem el dret dels usuaris a ser informats sobre la recollida de les seves dades personals i altres operacions relacionades amb aquestes dades. A l’utilitzar dades que puguin identificar-se de forma directa o indirecta, aplicarem un principi de necessitat estricta. Per aquest motiu, hem dissenyat el Lloc web de tal manera que l’ús de les seves Dades personals es realitzarà de forma mínima i no ha de passar els fins per als quals es van recollir o tractar les seves dades personals; no tractem les seves dades personals quan puguem prestar serveis a través de la utilització de dades de caràcter anònim o de trànsit (com serien les investigacions de màrqueting realitzades per millorar els nostres serveis, dades de navegació tractats per brindar-continguts personalitzats ofertes adaptades a la vostra mida d’idioma , la seva ubicació, etc.) o mitjançant altres mitjans que ens permetin identificar-lo, a part de quan sigui estrictament necessari o prèvia sol·licitud per part de les autoritats públiques competents o la policia (per exemple, en cas de dades de trànsit o la seva adreça IP) .

A l’utilitzar aquest lloc web, vostè accepta les pràctiques descrites en aquesta Política de privacitat. Si no desitja acceptar les pràctiques descrites en aquesta Política de privacitat, no utilitzi el Lloc web.
Ha de comunicar-nos qualsevol canvi en les dades personals per tal de garantir que la informació continguda en els nostres arxius sigui, en tot moment, actualitzada i precisa. Vostè és responsable, en tots els casos, de l’exactitud de les Dades personals proporcionades, i ens reservem el dret a suspendre o interrompre la prestació dels serveis sol·licitats en cas que proporcioni Dades personals inexactes, sense perjudici de cap actuació permesa per la llei.
Per a qualsevol problema o pregunta relacionada amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent e-mail: contacto@fundaciopuig.org

Qui és el responsable del tractament?

A l’efecte de la Legislació de protecció de dades (segons es defineix més endavant), FUNDACIÓ PUIG (en endavant, la “Fundació”), amb domicili social a Plaça Europa, 46-48 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona), titular de l’Nombre d’Identificació [] inscrita al Registre [], en el tom [], foli [], número de full [__], es considera el responsable d’el tractament de les seves Dades personals. La Fundació es compromet a tractar tota la informació proporcionada en línia per un usuari com estrictament confidencial.

Quines dades personals tractem?

Aquesta política de privacitat es refereix a la informació personal que identifica qualsevol usuari a l’accedir al nostre lloc web, a utilitzar els seus serveis o a omplir formularis en el nostre Lloc web ( “Dades personals”). Aquesta Política de privacitat li ajuda a entendre com recopila i utilitza la Fundació seves dades personals i per a què fins, i enumera els seus drets en relació amb les seves Dades personals.

Legislació aplicable i Legitimació
Tots els Dades personals enviades a la Fundació a través del Lloc web seran recollides o tractades per la Fundació d’acord amb la legislació de protecció de dades aplicable, inclòs el Reglament 2016/679 de la UE relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades o RGPD), sense perjudici de les lleis locals obligatòries aplicables que beneficiïn els usuaris o qualsevol altra norma de conflicte de lleis aplicable segons sigui el cas (conjuntament, “Legislació de protecció de dades”). Les bases legals per al tractament de les seves dades personals se centren bàsicament en el seu consentiment exprés.

Qui recopila i tracta les seves dades personals, com i amb quina finalitat?
La Fundació pot recopilar i tractar les seves dades personals per a diversos fins.
Sempre que sol·licitem, i ens presti, expressament el seu consentiment, o quan ho permeti la normativa aplicable les seves Dades personals poden tractar-se amb finalitats de màrqueting, especialment per enviar als usuaris, també a través de butlletins, comunicacions comercials, informació i actualitzacions sobre esdeveniments i iniciatives similars organitzades per la Fundació o qualsevol empresa col·laboradora, incloses empreses de Puig o per facilitar la seva navegació en el Lloc web (en el present document, “Caps de màrqueting”). La Fundació es considerarà el responsable del tractament de les seves Dades personals recopilades i tractades en el Lloc web amb Caps de màrqueting, ja que determina els fins i mitjans de tractament de les Dades personals per a aquests Caps de màrqueting.
La Fundació ha designat a certes entitats que també tractaran Dades personals relacionats amb els Usuaris del Lloc web (en endavant, els “Encarregats de el tractament”).
Els proveïdors de serveis i els encarregats del tractament de dades esmentades anteriorment han estat triats per la seva experiència en el tractament de Dades personals i proporcionen garanties suficients en relació amb el compliment de la legislació de protecció de dades (incloses les mesures de seguretat tècniques que regeixen el tractament que es va a dur a terme). Al tractar les dades personals, els encarregats del tractament actuaran únicament sota les instruccions de la Fundació. Vam comprovar periòdicament que els nostres Encarregats de el tractament de dades compleixen amb les nostres instruccions i que segueixen proporcionant suficients garanties en relació amb el seu compliment exhaustiu de la legislació de protecció de dades en el tractament de Dades personals.
Els encarregats del tractament de les seves Dades personals ens presten els següents serveis:
• Servei d’atenció al client, per a fins relacionats amb l’enviament, lliurament i devolució de productes adquirits en el Lloc web i serveis d’Atenció a el client als usuaris del Lloc web;
• Serveis informàtics, per a fins relacionats amb l’allotjament dels servidors de la Fundació;
• Serveis logístics, per a fins relacionats amb serveis d’enviament.
• Serveis de màrqueting, per a l’anàlisi d’ús del nostre lloc web, enviament de comunicacions, gestió de continguts publicitaris, etc.

Les seves Dades personals es tracten principalment per mitjans electrònics i, en algunes circumstàncies, per mitjans basats en paper, com quan es requereix el tractament de les seves Dades personals per prevenir el frau en el Lloc web. Les seves Dades personals s’emmagatzemaran d’una manera que ens permeti identificar-lo durant el període necessari per als fins en què es van recopilar i posteriorment van tractar i, en qualsevol cas, de conformitat amb la legislació de protecció de dades. Les seves Dades personals no es revelaran a tercers aliens a nosaltres per a fins que no estiguin permesos per la llei o sense el seu consentiment.
A part dels encarregats del tractament nomenats pel tractament de Dades personals, les seves Dades personals es posaran també a disposició de tercers, responsables del tractament autònoms, per a fins relacionats amb el subministrament de serveis sol·licitats pels Usuaris (per exemple, [__]) o per a fins de tercers. Per a més informació sobre l’assumpte, consulteu la secció 7 (A qui es divulgaran les seves dades personals).
Per als Caps de màrqueting, podem tractar les seves dades personals així com les dades de navegació ( “Dades de trànsit”) resultants de l’ús del Lloc web i dels nostres serveis per part de qualsevol usuari, amb la finalitat de proporcionar als Usuaris continguts i ofertes personalitzats en els nostres serveis o per lliurar qualsevol butlletí informatiu a què es subscriguin, amb subjecció al seu dret discrecional a retirar la seva subscripció a l’esmentat butlletí o oposar-se o objectar a la recepció de qualsevol contingut publicitari o de màrqueting que considerem d’interès per a un Usuari específic. Amb Caps de màrqueting, les dades personals i les dades de trànsit es tracten principalment per mitjans electrònics i es conservaran per a nosaltres en qualsevol cas, de conformitat amb la legislació de protecció de dades i disponible per als nostres Encarregats de el tractament de dades.
A més, les seves Dades personals podran divulgar-se a les autoritats públiques (p. Ex., Policia o judicial) de conformitat amb les lleis aplicables i a petició formal d’aquestes entitats, per exemple, en el cas que haguem de prevenir el frau en el Lloc (serveis antifrau).
Els encarregats del tractament de dades també tindran accés a les seves Dades personals per als fins específics establerts en aquesta secció. En totes les circumstàncies anteriors, el seu consentiment per al tractament de dades no és necessari, ja que al Tractament de dades personals seria necessari per al compliment dels fins comercials o de màrqueting / publicitat.
Els motius per recopilar Dades personals s’enumeraran expressament en la informació de la declaració de privacitat que presentarem de tant en tant a la pàgina que sol·liciti a l’Usuari que proporcioni les seves dades personals, sigui per a fins comercials o de màrqueting. És possible que tinguem accés a les dades personals de tercers que hagin estat divulgats directament pels Usuaris, per exemple, quan un Usuari desitgi recomanar a un amic un servei del Lloc web.
En aquests supòsits, assegureu-vos de rebre el consentiment d’aquestes persones abans de revelar-nos les seves dades personals i que se’ls informa d’aquesta Política de privacitat; vostè serà l’única persona responsable en relació amb la divulgació d’informació i dades sobre aquests tercers si no li han proporcionat el seu consentiment previ explícit per a això i per a qualsevol ús inadequat i il·legal d’aquesta informació. En qualsevol cas, complirem qualsevol obligació d’informar a tercers exigida per la llei i, quan sigui necessari, demanarem el seu consentiment explícit al registrar-se en els seus arxius les Dades personals de l’Usuari indicat.

Què passa si no ens revela les seves dades personals?
Concedir-nos les seves Dades personals (en particular, la seva informació personal, la seva adreça de correu electrònic, la seva adreça i el seu número de telèfon) és necessari per a subministrar altres serveis proporcionats en el Lloc web a la seva sol·licitud, o quan es necessitin les seves Dades personals per complir les obligacions exigides per la llei o les normatives. La negativa a proporcionar-nos alguns dels seus Dades personals podria impedir que puguem complir amb els fins anteriors i / o prestar-qualsevol altres dels nostres serveis. Per tant, no proporcionar Dades personals pot constituir, en alguns casos, un motiu legítim i justificat per no proporcionar-li els serveis del Lloc web.
La divulgació de Dades personals addicionals a nosaltres que no siguin necessaris per complir amb les obligacions legals o contractuals i per examinar adequadament els nostres serveis amb dades de trànsit necessaris és, pel contrari, opcional i no té cap efecte sobre l’ús del Lloc web i dels serveis oferts en el Lloc web. L’informarem en cada cas, ja sigui que la divulgació de les seves Dades personals sigui obligatòria o opcional, mitjançant la marca amb un símbol adequat (*) de la informació obligatòria o les dades necessàries, segons correspongui.

A qui es divulgaran les seves dades personals?
Les Dades personals es revelaran a empreses externes que proporcionin, en nom de la Fundació, serveis específics com Encarregats de el tractament de dades oa altres destinataris de Dades personals recopilades per nosaltres que tractin les seves Dades personals per a les finalitats comercials i de publicitat (màrqueting) i , en qualsevol cas, de conformitat amb les lleis i normatives aplicables.

Les seves Dades personals també estan destinats a les empreses pertanyents a PUIG, amb domicili social en països de la UE o països aliens a la UE, per als seus propis fins de màrqueting.
Sense perjudici de l’anterior, les dades personals no es revelaran a cap altre tercer ni es divulgar ni transferiran sense informar als nostres usuaris d’aquesta divulgació / difusió / transferència i, en qualsevol cas, de conformitat amb les lleis aplicables.

Mesures de seguretat i durada de la conservació
Hem adoptat mesures de seguretat per protegir les dades personals davant de destrucció accidental o il·lícita, pèrdua accidental, alteració, divulgació o accés no autoritzats, i contra qualsevol altre motiu del tractament de dades que no compleixi amb la nostra Política de privacitat.
Per a la millor protecció possible de les seves Dades personals fora dels límits del nostre control i gestió de la mateixa, és aconsellable que el seu ordinador compti amb dispositius de programari que protegeixin la transmissió / recepció de dades de xarxa (com sistemes antivirus actualitzats) i que la seva proveïdor de serveis d’Internet prengui les mesures adequades per a la seguretat de la transmissió de dades de xarxa (com per exemple, tallafocs i filtrat anti spam).
Només conservarem les seves Dades personals durant el temps que sigui necessari per complir les finalitats que estableix aquesta Política de Privacitat. Quan ja no necessitem tractar les seves Dades personals per a les finalitats que estableix aquesta Política de Privacitat, eliminarem les seves dades personals del nostre sistema.

Transferència de les seves dades personals a altres països

Les Dades personals que recollim de vostè es troben actualment dins de la Unió Europea ( “UE”). No obstant això, és possible que, en el futur, aquestes Dades personals siguin transferits, emmagatzemats o tractats fora de la UE.
A l’enviar les seves Dades personals, accepta aquesta transferència, emmagatzematge o tractament. Ha de saber que és possible que els països fora de la UE no ofereixin el mateix nivell de protecció de dades que la UE. No obstant això, adoptarem les mesures raonables per garantir que les seves dades personals s’ofereixen amb una protecció equivalent de conformitat amb la legislació de protecció de dades, en particular mitjançant la implementació de condicions contractuals adequades en els nostres acords amb socis comercials que tractin la transferència de Dades personals a fi de garantir que les Dades personals es tracten en virtut de les nostres instruccions i de tal manera que es mantingui la seva integritat i seguretat.

El seu dret en relació amb les seves dades personals
A continuació, es mostra un resum dels drets disponibles en relació amb les seves Dades personals.
Per a la seva comoditat, i sense perjudici de determinats requisits formals establerts a la Legislació de protecció de dades, pot exercir qualsevol d’aquests drets posant-se en contacte amb [direcció correu electrònic].
• Dret a retirar el seu consentiment:
En qualsevol moment, pot retirar el consentiment que atorga a la Fundació per tractar les seves Dades personals. Tingueu en compte, però, que, en el cas que retiri el seu consentiment o s’oposi d’una altra manera al nostre tractament de les seves Dades personals, això pot afectar la nostra capacitat de proporcionar béns i serveis o afectar la funcionalitat del nostre lloc web .
A més, si en qualsevol moment voleu deixar de rebre futurs missatges de màrqueting, comunicacions i materials, pot fer-ho també fent clic a l’enllaç “cancel·lar subscripció” que s’inclou en tots els nostres missatges de màrqueting per correu electrònic.
• Dret a accedir a les seves Dades personals a la nostra possessió:
Vostè té dret a obtenir, en qualsevol moment, la confirmació de si estem tractant o no les seves Dades personals i, si escau, l’accés a aquestes Dades personals.
A més, vostè té dret a rebre informació sobre la font de les seves Dades personals; els fins i la forma de tractar les seves Dades personals; la lògica implicada en qualsevol tractament de dades electròniques; els detalls del responsable del tractament de dades i dels encarregats del tractament de dades; els noms de les entitats i categories d’entitats a les quals es poden revelar les seves Dades personals o que poden accedir a les seves Dades personals, per exemple, com a responsable de l’tractament de dades o una part així designada.
• Dret a rectificar les Dades personals inexactes:
Té dret a obtenir de nosaltres sense demora indeguda la rectificació de Dades personals inexactes que conservem i que l’afectin. Això inclou el dret a sol·licitar que es completin les Dades personals incomplets.
• Dret de supressió:
Vostè té dret a obtenir de nosaltres la supressió sense demora indeguda de les Dades personals que conservem i que li incumbeixin a vostè, en les circumstàncies estipulades per la legislació de protecció de dades.
• Dret a la restricció del tractament:
Té dret a restringir la forma en què tractem les seves dades personals en les circumstàncies estipulades per la legislació de protecció de dades.
• Dret a la portabilitat de les dades:
Vostè té dret a rebre de nosaltres les Dades personals relatives a vostè que ens hagi proporcionat, en un format estructurat, utilitzat comunament i llegible per màquina, i el dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense impediment per part nostra. Aquest dret inclou el dret a exigir que transmetem les Dades personals pertinents a un altre responsable del tractament en nom seu, quan sigui tècnicament factible. Aquest dret només s’aplica a les dades personals per als que: (i) obtinguem el seu consentiment per tractar, o bé (ii) obtinguem per complir les nostres obligacions contractuals amb vostè, i en cada cas en la mesura que tractem les seves Dades personals per mitjans automatitzats.
• Dret a presentar una queixa sobre nosaltres:
Té dret a exercir el seu dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control competent, en particular en l’Estat membre de la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la presumpta infracció si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la legislació de protecció de dades.

• Dret a rectificar les Dades personals inexactes:
Té dret a obtenir de nosaltres sense demora indeguda la rectificació de Dades personals inexactes que conservem i que l’afectin. Això inclou el dret a sol·licitar que es completin les Dades personals incomplets.
• Dret de supressió:
Vostè té dret a obtenir de nosaltres la supressió sense demora indeguda de les Dades personals que conservem i que li incumbeixin a vostè, en les circumstàncies estipulades per la legislació de protecció de dades.
• Dret a la restricció del tractament:
Té dret a restringir la forma en què tractem les seves dades personals en les circumstàncies estipulades per la legislació de protecció de dades.
• Dret a la portabilitat de les dades:
Vostè té dret a rebre de nosaltres les Dades personals relatives a vostè que ens hagi proporcionat, en un format estructurat, utilitzat comunament i llegible per màquina, i el dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense impediment per part nostra. Aquest dret inclou el dret a exigir que transmetem les Dades personals pertinents a un altre responsable del tractament en nom seu, quan sigui tècnicament factible. Aquest dret només s’aplica a les dades personals per als que: (i) obtinguem el seu consentiment per tractar, o bé (ii) obtinguem per complir les nostres obligacions contractuals amb vostè, i en cada cas en la mesura que tractem les seves Dades personals per mitjans automatitzats.
• Dret a presentar una queixa sobre nosaltres:
Té dret a exercir el seu dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control competent, en particular en l’Estat membre de la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la presumpta infracció si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la legislació de protecció de dades.

Subscripció / exclusió voluntària
Cada vegada que es requereixi el seu consentiment, la Fundació l’informarà per endavant i li donarà l’opció de proporcionar o rebutjar el seu consentiment per a l’ús de les seves Dades personals, inclosa la seva adreça de correu electrònic, per als fins anteriors, marcant les caselles corresponents.
Volem informar-lo que podem tractar les seves Dades personals sense el seu consentiment en determinades circumstàncies, com quan aquest tractament sigui necessari per dur a terme una obligació legal a la qual estem subjectes o quan aquest tractament és necessari per dur a terme obligacions contretes en contractes amb els usuaris.

Contactes
Pot posar-se en contacte amb la Fundació en qualsevol moment escrivint a la següent adreça de [_] si té qualsevol dubte o pregunta relativa a aquesta Política de privacitat i les seves Dades personals proporcionades a la Fundació, o si vol rebre més informació sobre com tractem les seves Dades personals.

Esmenes i actualització d’aquesta Política de privacitat
Podem modificar o simplement actualitzar la totalitat o part d’aquesta Política de privacitat, inclòs quan es realitzen modificacions a les disposicions legals o normatives que regeixen la protecció de dades i protegeixen els seus drets. Les esmenes i l’actualització de la Política de privacitat seran vinculants tan aviat com es publiquin en el Lloc web en aquesta secció. Per tant, se li demanarà que accedeixi regularment a aquesta secció per comprovar la publicació de la Política de privacitat més recent i actualitzada.

Darrera actualització: juliol 2020

© Fundació Puig, 2020. Tots els drets reservats